Lân
fan
taal

Search as language expert Search as visitor for activities with keyword in 2018 

Program

 • Our language and our city, both are well known to us. We know the words, sentences and questions, and we know the streets, the sounds, the crowds and the people. Or do we? Join us on the 'Taaltoer' / Language…
  Taaltoer: Klanktaal
  Thursday 22 February 2018

  Thursday 15 March 2018
  Thursday 19 April 2018
  Thursday 17 May 2018
  Thursday 20 September 2018
  Thursday 18 October 2018
  Thursday 15 November 2018

 • De 13de streektaalkonferinsje giet oer de sin en ûnsin fan taal- en dialektpromoasje. Professionals dy’t harren dwaande hâlde mei streektaalbelied, akademisy dy’t taalsosjologysk of taalkundich ûndersyk dogge en taalleafhawwers kinne hjir harren hert ophelje.
  13th Regional Languages Conference
  Friday 8 June 2018

  13th Regional Languages Conference
  Saturday 9 June 2018

Ongoing program