Lân
fan
taal

Search as everyone for activities with science in 2018 

Program

 • Gezonder oud worden; heb je als meertalige een voordeel? Yn it ramt fan Wolkom op ‘e lêste tongersdei fan ‘e moanne is der op 22 febrewaris 2018 yn it Provinsjehûs in lêzing troch mefrou Anna Pot oer de fraach oft…
  Thursday 22 February 2018

 • De 13de streektaalkonferinsje giet oer de sin en ûnsin fan taal- en dialektpromoasje. Professionals dy’t harren dwaande hâlde mei streektaalbelied, akademisy dy’t taalsosjologysk of taalkundich ûndersyk dogge en taalleafhawwers kinne hjir harren hert ophelje.
  13th Regional Languages Conference
  Friday 8 June 2018

  13th Regional Languages Conference
  Saturday 9 June 2018


 • A conference as a multi-course language menu that linguists and those interested in languages can happily sink their teeth into: that sounds great! A different topic will be discussed every day. The more courses, or days, the more layers!
  Monday 23 April 2018

Ongoing program