Lân
fan
taal

Search as visitor for activities with education in 2018 

Program

  • De 13de streektaalkonferinsje giet oer de sin en ûnsin fan taal- en dialektpromoasje. Professionals dy’t harren dwaande hâlde mei streektaalbelied, akademisy dy’t taalsosjologysk of taalkundich ûndersyk dogge en taalleafhawwers kinne hjir harren hert ophelje.
    13th Regional Languages Conference
    Friday 8 June 2018

    13th Regional Languages Conference
    Saturday 9 June 2018

Ongoing program